Adatkezelési Tájékoztató

Ez a tájékoztató a Pitbull Store Kft. (a továbbiakban: Pitbull Store Kft., Vállalkozás, Szolgáltató, Adatkezelő) által – a csomagküldő, internetes kiskereskedelemi tevékenység (a továbbiakban: cégtevékenység) kapcsán – nyújtott szolgáltatások, továbbá a Vállalkozás honlapjának megtekintése, illetve ún. webáruházának üzemeltetése során tudomásra jutott személyes adatok kezelésére {ideértve a honlappal kapcsolatos cookie-k (sütik) alkalmazását és a szolgáltatások, áruk honlapon történő megrendelését, vásárlását is} vonatkozik. (Az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak csak iránymutatásként szolgálnak a Vállalkozás közösségi oldalakon történő adatkezelésére. A közösségi oldalakon kezelt adatokra az adott közösségi oldal adatkezelési szabályait kell meghatározóan irányadónak tekinteni!)

Adatkezelési irányelvek

A Vállalkozás a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartja az adatvédelem alapelveit. Ennek megfelelően Pitbull Store Kft. biztosítja – az érintett személy jogainak tiszteletben tartása érdekében – azt, hogy

 • a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történjen, az érintett információs önrendelkezési jogának, magánszférájának és emberi méltóságának tiszteletben tartásával;
 • a személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és csak a szükséges adatkörre korlátozódjanak;
 • a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, továbbá minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítse, vagy törölje;
 • a személyes adatok tárolása csak olyan formában történjen, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával a személyes adatok megfelelő biztonságban legyenek, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével (hozzáférésével, megváltoztatásával, megsemmisítésével, közlésével, továbbításával, törlésével), véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy egyéb károsodásával szembeni védelmet is.

A Vállalkozás ezért is tartja fontosnak ismertetni azt a folyamatot, ahogyan a cégtevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást megrendelőknek, a honlap látógatóinak, illetve a hírlevél megrendelőinek a személyes adatait kezeli. A Pitbull Store Kft. maradéktalanul betartja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU (2016 április 27-i) rendelete (az ún. általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) előírásait, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) és a kapcsolódó végrehajtási jogszabályok rendelkezéseit. A Vállalkozás cégtevékenységét természetesen még számos jogszabály rendelkezése befolyásolja. Különösen a

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ptk.),

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal össze-függő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt (a továbbiakban: Ekertv.),

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. C. törvényt (a továbbiakban: Eht.),

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt (a továbbiakban: Fgy. tv.),

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényt (a továbbiakban: Fttv.),

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényt (a továbbiakban: Pktv.),

a gazdasági reklámtevékenységről alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt (a továbbiakban: Grtv.).

A Vállalkozás a személyes adatokat adatkezelőként, illetve adatfeldolgozóként csak a jogszabályoknak megfelelően kezeli, harmadik félnek személyes adatokat csak kötelező jogszabályi rendelkezés, vagy az érintett előzetes hozzájárulása, illetve kifejezett rendelkezése esetén ad át.

A Pitbull Store Kft. az adatfeldolgozóit érintően szerződéses feltételek kikötésével, valamint időszaki hatásvizsgálattal, audittal biztosítja azt, hogy ne használhassák az érintett hozzájárulásával ellentétes célokra az érintett személyes adatait. A Vállalkozás adatkezelésében és adatfeldolgozásában résztvevők csak előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

A Vállalkozás – adatkezelőként – az Ön személyes adatait technikai és egyéb intézkedésekkel védi, biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében a Pitbull Store Kft. székhelyén, a papíralapú és elektronikus adattáraiban folyamatosan ellenőrizi az adatokhoz történő fizikai hozzáférést. A Vállalkozás és valamennyi adatfeldolgozója időszaki adatbiztonsági és adatvédelmi képzésen vesz részt. A papír alapú dokumentumokat fizikai védelmet biztosítva, elzárva tartjuk. Az informatikai biztonsági intézkedések keretében – többek között – ún. tűzfalat, titkosítást, jelszóvédelmet, vírusirtó szoftvereket is használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljeskörűen biztonságos adattovábbításnak. A Vállalkozás ugyan mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelési folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, a honlapon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tud teljes felelősséget vállalni.

A számítógépének, okostelefonjának, illetve egyéb internethasználatra, adatkezelésre alkalmas eszközének a védelme az Ön felelőssége is! A biztonságtudatos adatkezelés érdekében arra kérjük, gondosan védje a telefonját, a számítástechnikai eszközeit, illetve ezek használatához társított ún. belépési adatokat (felhasználónevét, hozzáférési jelszavakat) senkivel ne ossza meg!

A Vállalkozás bárkinek felvilágosítást ad a róla kezelt adatokról szóban, vagy ha ezt írásban kéri a Pitbull Store Kft. címére küldött levélben, illetve a [email protected] címen. A személyes adatok törlését szintén ezeken a címeken lehet kérni.

 1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Pitbull Store Korlátolt Felelősségű Társaság (Pitbull Store Kft.)

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 05-09-026022

Adatkezelő adószáma: 24676610-2-05

Adatkezelő székhelye: 3521 Miskolc, Marek József utca 26.

Adatkezelő postacíme: 3521 Miskolc, Marek József utca 26.

Adatkezelő honlapja: https://topkutya.hu/

Adatkezelő e-mail címe: [email protected]

Adatkezelő telefonszámai: +36 30 328-4284 (munkanapokon 0900-1800 óra között hívható)

Adatvédelmi tisztviselő: nincs

Adatvédelmi bejelentés e-mail címe: [email protected]

Az Adatkezelési Tájékoztatóban – az Info tv. alapján – érintettnek kell tekinteni – az adatkezelés során – bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személyt. Azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható. Személyes adat az érintettre vonatkozó bármely információ.

 • Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintett jogosult arra, hogy a Pitbull Store Kft., mint adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Info tv-ben meghatározott feltételek szerint

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),

b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),

c) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),

d) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),

e) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes  adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

Ezeken túl az érintett bíróság előtt jogorvoslattal élhet (az eljárást a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH)

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.

Telefon: +36 1 391-1400

Fax: +36 1 391-1410

E-mail: [email protected]

Honlap: https://www.naih.hu

2/b A Pitbull Store Kft. az érintett kérésére tájékoztatást ad – az érintettel kapcsolatba hozható – általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens – előfordulása esetén – körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, valamint – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást a Pitbull Store Kft. az érintett kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, – az érintett erre irányuló kérelmére – írásban adja meg. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Pitbull Store Kft.-nél még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Pitbull Store Kft. költségtérítést állapíthat meg. Az érintett tájékoztatását a Pitbull Store Kft. a jogszabályban előírt esetekben és módon megtagadhatja.

2/c A Pitbull Store Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Pitbull Store Kft. rendelkezésére áll.

2/d A Pitbull Store Kft. a személyes adatot – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – törli, ha annak kezelése jogellenes; annak törlését az érintett kéri; a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

2/e Törlés helyett a Pitbull Store Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

2/f A Pitbull Store Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

2/g Ha a Pitbull Store Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követően 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Pitbull Store Kft. tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a NAIH-hoz fordulás lehetőségéről.

2/h Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

h1) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetében;

h2) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

h3) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Pitbull Store Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Pitbull Store Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett a Pitbull Store Kft. így meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Pitbull Store Kft. a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

2/i Az érintett a jogainak megsértése esetén a bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

2/j Kártérítés, sérelmi díj:

A Pitbull Store Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő Pitbull Store Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Ha a Pitbull Store Kft., mint adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Pitbull Store Kft. az érintetti 2/a-h pontokban írt jogokkal kapcsolatban azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek az érdemi döntés meghozatalához (pl. a tájékoztatás adáshoz, a helyesbítési, törlési kérelem elbírálásához) és a válasz elküldéséhez feltétlen szükséges. Az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy az érintett által választott jogérvényesítési formát hitelesítjük. Ha az érintett például postai úton továbbítja a Pitbull Store Kft. felé a kérelmét, de a nyilvántartásunkban más az érintett levelezési, tartózkodás helye, akkor ezen adat vonatkozásában az érintettet felkérjük az eltérő adat hitelesítésére.  Az érintett kérelmét és a választ a válasz elküldését követő 5 évig őrizzük meg. 

A Pitbull Store Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, különös tekintettel az Info tv., a GDPR, valamint a hivatkozott jogszabályok változásának esetére.

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos közzététele a Pitbull Store Kft. honlapján, az adatkezelés menüpontban, valamint a fenti székhelyen történik.

 • A Pitbull Store Kft. honlapjának látogatásával kapcsolatos adatkezelés:

3/a Az adatkezelés ténye: A Pitbull Store Kft. működésével, szolgáltatásaival kapcsolatos honlap – annak látogatásakor – a működtetés, a használat megkönnyítése, a honlapon végzett tevékenység nyomon követése a honlaplátogatót érdeklő információ, tartalom megjelenítése érdekében sütiket, kis adatcsomagokat (ún. cookie-kat)  használ.

3/b Az érintettek köre: A https://topkutya.hu/ honlapot látogató valamennyi személy érintett.

3/c Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama:

Alapműködést biztosító sütik
adatkezelés jogalapjaadatkezelés céljaadatkezelés időtartamakezelt adatkör
jogos érdeka honlap rendeltetésszerű működésének biztosításamunkamenet sütik:
látogatói munkamenet végéig

használatot elősegítő sütik: 6 hónapig
– csökkentett funk-cionalitású Google Analytics – stb.
Statisztikai célú sütik
adatkezelés jogalapjaadatkezelés céljaadatkezelés időtartamakezelt adatkör
a honlapot látogató hozzájárulásainformáció gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy a látogató hogyan használja a honlapotSütitől függően:
– 1 percig
– munkamenet végéig
– 24 óráig
– 90 napig – 2 évig
Google Analytics kód
_ga
_gid
_gat
_gac_<property-id>

3/d Az adatkezelésre, adatfeldolgozásra, az adatok megismerésére jogosult lehetséges személyek: A Pitbull Store Kft., valamint a honlap működtetésért felelős adatfeldolgozóként a szerver-tárhelyet szolgáltató és a honlapot karbantartó gazdasági társaság munkatársai:

Tárhelyszolgáltató

Adatfeldolgozó neve: DotRoll Kft
Cégjegyzékszám: 01-09-882068
Adószám: 13962982-2-42
székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Honlapot karbantartó

Adatfeldolgozó neve: Nincs Adat
Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégjegyzékszám: Nincs Adat
Adószám: Nincs Adat
székhely: Nincs Adat

Adattovábbítás történik továbbá a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA) által, vagy megbízásából működtetett adatfeldolgozónak. Adattovábbítás történik továbbá a Facebook Incorporation, (Facebook Corporate Secretary 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025) által, vagy megbízásából működtetett adatfeldolgozónak.

3/e Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

A Google LLC adatfeldolgozói adatgyűjtését érintően a magyarországi tevékenységgel kapcsolatos képviseletre a regionális központként működtetett Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Dublin, D04 E5W5 Ireland, Telefonszám: +353 1 436 1000 Fax: +353 1 436 1001) illetékes.

Erre figyelemmel az érintetti jogokkal kapcsolatban lásd az Adatvédelmi Tájékoztató 2/a-h. pontjait!

 • Adatkezelés a Facebook közösségi profil használatával történő kapcsolattartás esetén: A Pitbull Store Kft. felhasználói profillal rendelkezik a Facebook Incorporation által működtetett ún. közösségi hálón. A felhasználói profil a https://www.facebook.com/Topkutya.hu kapcsolati úton érhető el. A Pitbull Store Kft. a gazdasági működési körébe tartozó webáruház működtetéséhez tartozó tevékenységet a hivatkozott felhasználói profilhoz tartozóan nem folytat. Ezért ehhez a tevékenységhez, illetve a Pitbull Store Kft. honlapjához kapcsolódó adatkezelés sem történik a https://www.facebook.com/ oldalán. E közösségi oldalon a Pitbull Store Kft. által működtetett felhasználó profilhoz kapcsolódó adatkezelésre a hivatkozott közösségi oldalt működtető Facebook Incorporation által meghatározott, a „Regisztráció” gombra kattintást követően az érintett által elfogadott Felhasználási feltételek az irányadók. Ugyancsak a Facebook Incorporation által meghatározott Adatkezelési szabályzatból tudható meg, hogyan gyűjtik, használják fel és osztják meg az érintett adatait, a cookie-k használatára vonatkozó szabályzat pedig a cookie-k (sütik) és hasonló technológiák használatának módjáról ad tájékoztatást. (Az érintett rádiótelefonján SMS-értesítések érkezhetnek az érintettnek a Facebook Incorporation-től, az ilyen értesítési lehetőséget az érintett bármikor kikapcsolhatja.)

A Pitbull Store Kft. felhasználói profiljának működése során csak olyan adatot kezel, amelyet a Facebook Incorporation előzőekben említett felhasználási feltételei, szabályzatai alapján az érintettek (más felhasználók) megosztanak vele és csak olyan céllal, mértékben, időtartamban, olyan adatkörre vonatkozóan, amelyet az érintett felhasználó kifejezetten kér, illetve amilyet az érintett felhasználó nyilvánossá (mások számára) észlelhetővé tesz. A Pitbull Store Kft. a hivatkozott közösségi kapcsolati hálón tudomására jutott személyes adatokat nem gyűjti, gazdasági tevékenységi körébe nem vonja be, ezeket az adatokat a saját felhasználói profil működésén kívül nem kezeli, a webáruház működtetési keretébe még az érintett kifejezett kérése, hozzájárulása esetén sem. Ennek megfelelően az internetes kiskereskedelem körébe tartozó tevékenységgel, mint szolgáltatással kapcsolatban az érintettől szolgáltatásmegrendelést nem fogad.

4/a Az adatkezelés ténye: A Pitbull Store Kft. a hivatkozott közösségi kapcsolati hálón a https://www.facebook.com/Topkutya.hu felhasználói profil működtetéshez tartozó adatkezelést csak a közösségi oldalon folytatja az 5. pontban leírtak szerint.

4/b Az érintettek köre: A https://www.facebook.com/Topkutya.hu felhasználói profilt ún. ismerősnek bejelölő, vagy a profilhasználat során ismertnek bejelölt valamennyi személy érintett, ahogy azok a személyek is, akik a hivatkozott felhasználói profilt „like”-olták.

4/c Az adatkezelés célja, jogalapja: A https://www.facebook.com/ honlapon történő közösségi kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja a felhasználói fiók regisztrálása során megadott fenti adatok tekintetében az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása. A Pitbull Store Kft. azoknál a felhasználóknál, akiknél a felhasználói profilhoz tartozó névjegyen látható, hogy nem töltötték be 16. életévüket, a személyes adatok kezeléséhez (az ismerősnek jelölés visszaigazolásához) ezen Adatvédelmi Tájékoztató 4/c. pontja szerint a törvényes képviselő beleegyezését tartja szükségesnek.

4/d Az adatkezelés időtartama: A https://www.facebook.com/ honlapon történő ún. ismerősi kapcsolattartás ideje, illetve a „like”-olás visszavonása, törlése.

4/e Az adatok kezelésére, feldolgozására, megismerésére jogosult lehetséges személyek: A Pitbull Store Kft. vezető tisztségviselője, mint a https://www.facebook.com/Topkutya.hu  felhasználói profilt működtető személy, a felhasználói profilt ismerősnek bejelölő és a profilhasználat során ismertnek bejelölt valamennyi személy. Adatkezelésre, feldolgozásra, az adatok megismerésére jogosult továbbá a Facebook Incorporation kijelölt munkatársai, illetve a közösségi hálót működtető adatfeldolgozói.

4/f Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

A Facebook európai felhasználóinak adatait a Facebook Ireland Ltd. kezeli, amelyet az interneten keresztül (https://www.ripe.net/membership/indices/data/ie.facebook.html), illetve a https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 vagy levélben, a következő címen lehet elérni: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Az adatkezelővel szemben a Facebook európai felügyeletét ellátó ír adatvédelmi hatósághoz is fordulhat az érintett az [email protected] e-mail címre továbbítva levelét. A további jogokat érintően lásd az Adatvédelmi Tájékoztató 2/a-h pontjait!

 • Adatkezelés az Instagram közösségi profil használatával történő kapcsolattartás esetén: A Pitbull Store Kft. felhasználói profillal rendelkezik a Facebook Incorporation által működtetett ún. közösségi hálón.

A felhasználói profil a https://www.instagram.com/pitbullstore_topkutya.hu/ kapcsolati úton érhető el. A Pitbull Store Kft. a tevékenységi körébe tartozó webáruház működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatást a hivatkozott felhasználói profilhoz tartozóan nem nyújt. Ezért a gazdasági tevékenységéhez, illetve a Pitbull Store Kft. honlapjához kapcsolódó adatkezelés sem történik a https://www.instagram.com/ oldalán. E közösségi oldalon a Pitbull Store Kft. által működtetett felhasználó profilhoz kapcsolódó adatkezelésre a hivatkozott közösségi oldalt működtető Facebook Incorporation által meghatározott, a „Regisztráció” gombra kattintást követően az érintett által elfogadott Felhasználási feltételek, valamint az Instagram adatkezelési szabályzata az irányadó. Ugyancsak a Facebook Incorporation által meghatározottan tudható meg, hogyan gyűjtik, használják fel és osztják meg az érintett adatait, a cookie-k használatára vonatkozó szabályzat pedig a cookie-k (sütik) és hasonló technológiák használatának módjáról ad tájékoztatást. (Az érintett rádiótelefonján SMS-értesítések érkezhetnek az érintettnek a Facebook Incorporation-től, az ilyen értesítési lehetőséget az érintett bármikor kikapcsolhatja.)

A Pitbull Store Kft. felhasználói profiljának működése során csak olyan adatot kezel, amelyet a Facebook Incorporation előzőekben említett felhasználási feltételei, szabályzatai alapján az érintettek (más felhasználók) megosztanak vele és csak olyan céllal, mértékben, időtartamban, olyan adatkörre vonatkozóan, amelyet az érintett felhasználó kifejezetten kér, illetve amilyet az érintett felhasználó nyilvánossá (mások számára, ideértve a Pitbull Store Kft-t) észlelhetővé tesz. A Pitbull Store Kft. a hivatkozott közösségi kapcsolati hálón tudomására jutott személyes adatokat nem gyűjti, gazdasági tevékenységi körébe nem vonja be, ezeket az adatokat a saját felhasználói profil működésén kívül nem kezeli, a cégtevékenység keretébe még az érintett kifejezett kérése, hozzájárulása esetén sem. Ennek megfelelően a cégtevékenység körébe tartozó tevékenységgel, mint szolgáltatással kapcsolatban az érintettől szolgáltatásmegrendelést nem fogad el.

5/a Az adatkezelés ténye: A Pitbull Store Kft. a hivatkozott közösségi kapcsolati hálón a https://www.instagram.com/pitbullstore_topkutya.hu/ felhasználói profil működtetéshez tartozó adatkezelést csak a közösségi oldalon folytatja az 5. pontban leírtak szerint.

5/b Az érintettek köre: A https://www.instagram.com/pitbullstore_topkutya.hu/ felhasználói profilt ún. ismerősnek bejelölő, vagy a profilhasználat során ismertnek bejelölt valamennyi személy érintett, ahogy azok a személyek is, akik a hivatkozott felhasználói profilt „like”-olták, követik.

5/c Az adatkezelés célja, jogalapja: A https://www.instagram.com/ honlapon történő közösségi kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja a felhasználói fiók regisztrálása során megadott fenti adatok tekintetében az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása. A Pitbull Store Kft. azoknál a felhasználóknál, akiknél a felhasználói profilhoz tartozó névjegyen látható, hogy nem töltötték be 16. életévüket, a személyes adatok kezeléséhez (az ismerősnek jelölés visszaigazolásához) ezen Adatvédelmi Tájékoztató 5/c pontja szerinti a törvényes képviselő beleegyezését tartja szükségesnek.

5/d Az adatkezelés időtartama: A https://www.instagram.com/ honlapon történő kapcsolattartás ideje.

5/e Az adatok kezelésére, feldolgozására, megismerésére jogosult lehetséges személyek: A Pitbull Store Kft. vezető tisztségviselője, mint

felhasználói profilt működtető személy, a felhasználói profilt ismerősnek bejelölő és a profilhasználat során ismertnek bejelölt valamennyi személy. Adatkezelésre, feldolgozásra, az adatok megismerésére jogosult továbbá a Facebook Incorporation kijelölt munkatársai, illetve a közösségi hálót működtető adatfeldolgozói.

5/f Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az Instagram európai felhasználóinak adatait a https://help.instagram.com/519522125107875  elérési útvonalon megtekinthető Adatkezelési Szabályzat szerint kezeli a Facebook Ireland Ltd., amely szerint a https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 elérési útvonalon vagy levélben, a következő címen lehet elérni: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Az adatkezelővel szemben a Facebook európai felügyeletét ellátó ír adatvédelmi hatósághoz is fordulhat az érintett az [email protected] e-mail címre továbbítva levelét. A további jogokat érintően lásd az Adatvédelmi Tájékoztató 2/a-h pontjait!

A Pitbull Store Kft. a 3-4-5. pontokban írt esetek kivételével nem továbbít adatot Magyarország területén kívülre.

 • Adatkezelés webáruház működtetése során: A Pitbull Store Kft. honlapján elérhető webáruház működtetése során a szolgáltatást megrendelő, illetve igénybe vevő személyes adatait a megrendeléshez, vásárláshoz, valamint a szolgáltatás nyújtásához, és adott esetben az érintett által nyilvánossá tett véleményéhez tartozóan kezeli.

6/a A webáruház igénybevételével, az abban vásárolt dolog, szolgáltatás ellenértékének kifizetésével kapcsolatos adatkezelés ténye: A webáruházban történő vásárláshoz az érintett által megadott személyes adatok: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, szállítási (kézbesítési cím), az érintett által megrendeléseikor vásárolt termék és jellemzői, az érintett által alkalmazott átvételi és fizetési mód, az érintett vásárlásának tételösszege. A webáruház rendszerének működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintettek bejelentkező számítógépének (ideértve valamennyi internethez csatlakozó informatikai eszközt, így különösen a tabletet, notebookot, telefont) azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. A Vállalkozás a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. (Az alkalmazott cookie-król bővebben lásd a 3. pontot!)

Amennyiben a webáruházban megvásárolható Pitbull Store Kft. által nyújtott szolgáltatás, illetve dolog megrendelésére, vásárlására sor kerül, a webáruház online felületén, valamint az ellenértékének kifizetéséről szóló számlán, a vásárlást tanúsító visszaigazoló e-mail-ben, online regisztráció során a felhasználói fiókhoz tartozóan történik az érintett adatainak kezelése. {Készpénzzel történő fizetés (rendeltetési helyre szállításkor, ún. utánvéttel), illetve bankkártyás vásárlás esetén a számla jogszabályban meghatározott tartalmának megfelelően a számla kiállításakor kerül sor az érintett adatainak kezelésére. Az érintett pénzintézeti adatainak kezelésére a Pitbull Store Kft-nél nem kerül sor a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésével összefüggésben, ha online felületen, bankkártyahasználattal történik a fizetés. Az ún. átutalásos fizetésmódnál értelemszerűen adatkezelésre kerül sor, az ellenoldali pénzintézet, számlaszám, vásárló neve, megnevezése kapcsán.}

A megvásárolt szolgáltatás igénybevételekor a Pitbull Store Kft. kezeli:

– A szolgáltatás, dolog ellenértékének kifizetésekor keletkezett személyes adatokat, egyeztetve a szolgáltatás igénybevételére jogosult, illetve kedvezményezett adataival. Ezek az adatok a kedvezményezett szolgáltatásra való jogosultságának adatai.

Amennyiben a vásárló a Vállalkozás által nyújtott szolgáltatásról, termékről közösségi profiljának (pl. google, facebook, instagram) használatával véleményt alkot, a https://www.trustindex.io/ az értékelési statisztikához kapcsolja az érintett szöveges és ¶-okkal  társított véleményét és a profil szerinti felhasználónevet.  A Trustindex használatára vonatkozó szabályok a https://www.trustindex.io/terms-and-conditions-and-privacy-policy/ kapcsolati úton olvashatók.

6/b A webáruházban értékesített dolog, szolgáltatás ellenértékének kifizetésével kapcsolatban az érintettek köre: A szolgáltatást megrendelő, a vásárló családi és utóneve, (cég neve), a vevő címe (irányítószám, közigazgatási terület neve, közterület neve és jellege, házszám, opcionálisan emelet, ajtó száma), szállítási cím (amennyiben eltér a vevő címétől, azzal azonos adatkörben), jogszabályi rendelkezés esetén az érintett adószáma, választható módon a telefonszáma, e-mail címe.

6/c Az adatkezelés célja, jogalapja, az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán és jogszabályi kötelezettségen alapul, illetve az adásvételi szerződés teljesítéséhez szüksége.  A jogalapok a GDPR 6. cikk (1) a-c) pontok és a 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a. Az érintett regisztrációkor megadott adatait a felhasználói profil törléséig, az adásvételi szerződéskor keletkezett adatokat a szerződés teljesítéséig kezeli a Vállalkozás, míg a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

6/d Az adatkezelésre, adatfeldolgozásra, az adatok megismerésére jogosult lehetséges személyek: A Pitbull Store Kft. szolgáltatást nyújtó munkatársai, illetve adatfeldolgozóként a Pitbull Store Kft. által könyveléssel megbízott gazdasági társaság munkatársai (egyéni vállalkozó), a honlapon történő vásárlás-regisztráció esetén a szerver-tárhelyet szolgáltató, valamint a honlapot karbantartó adatfeldolgozóként működtető vállalkozás munkatársai, továbbá a szintén adatfeldolgozónak tekintendő, szállítási szerződés alapján kézbesítő gazdasági társaság alkalmazottai ismerhetik meg.

Nem történik külföldre adattovábbítás.   

Szállítási megbízottként

Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószáma: 10901232-2-44
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adatfeldolgozó neve: PACKETA HUNGARY Kft.
Cégjegyzékszám: 01 09 202186
Adószám: 25140550-2-41
Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.

6/e Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Lásd az Adatvédelmi Tájékoztató 2/a-h pontjait!

Miskolc, 2020. október 15.

Szegény Károly Ákos

ügyvezető